SMART Ambassadør

Vi i Interactive Norway er stolte av våre ambassadører og ambassadørskoler. Les mer om hvordan de bruker SMART i klasserommet!

Samfundet skole

Kristiansand

Samfundet skole

Fjell skole

Drammen

Fjell skole

Rømskog skole

Aurskog-Høland

Rømskog skole

Legræid skule

Eidfjord

Legræid skule

Granvin skole

Voss herad

Granvin skole

Opphaug skole

Ørland

Opphaug skole

Kviteseid skule

Kviteseid

Kviteseid skule

Sogndal kommune

Sogndal

Sogndal kommune

Damsgård skole

Bergen

Damsgård skole

Se alle våre ambassadører

Bla i det interaktive kartet for å finne alle ambassadørskoler og barnehager som er aktive brukere av SMART-teknologi

Vil skolen din bli ambassadør for SMART og Interactive Norway?

ÅRLIG GRATIS DIGITAL OPPLÆRING

Årlig digital opplæring. Opplæringen vil foregå sammen med andre ambassadørskoler, og vil foregå som et webinar. Økten blir tatt opp, og sendt til skolen i etterkant.
 

KONTINUERLIG STØTTE OG HJELP

Kontinuerlig støtte og hjelp av våre digitalpedagoger i Interactive Norway ved problemstillinger med utstyr eller programvare.
 

PÅVIRKNINGSKRAFT MOT PRODUSENTEN

Interactive Norway har direkte kontakt med produsent, og kan bidra med tilbakemeldinger som går direkte på utvikling og endring. 

 

Vil du bli medlem av SMART Ambassador Program?

SMART Ambassadør-programmet er et eksklusiv globalt samfunn for innovative og inspirerende lærere og pedagoger. Har du kunnskap, erfaring og lidenskap for læring og bruk av SMART-teknologi i undervisningen? Søk om å bli medlem av SMART Ambassador Program!
Ambassador_program.png

Uttalelser fra ambassadørskolene

Les om hvordan ambassadørskolene tar i bruk SMART-teknologi i sin undervisning

 

Samfundet skole

Hva sier lærerne om løsningen?
 

Vi startet opp med SMART-skjermer i forbindelse med forskningsprosjektet: Digital Interaktiv Matematikkundervisning i 2015. Fra høsten 2021 brukes SMART-skjermer i alle klassene i ungdomsskolen, og i tillegg er disse skjermene en del av vårt nye prosjekt: Future Classroom Lab. Der har vi også 6 skjermer til disposisjon for elevenes gruppearbeid.
 

De aller fleste lærerne på ungdomstrinnet bruker SMART-skjermene hver dag og er godt fornøyd med den nye teknologien. Det er dette som er fremtiden! For lærerne er det viktig at skjermene fungerer optimalt i undervisningen, og derfor er opplæring og innføring i bruk av skjermene det aller viktigste for å lykkes med ny teknologi.Hvordan fungerer løsningen som et didaktisk verktøy?
 

SMART-skjermene brukes noe ulikt fra lærer til lærer. Noen velger å kople oss sin egen Chromebook eller Mac og bruke skjermen mer som en visningsskjerm og utnytte touch-funksjonen med en egen styringskabel. Andre velger å logge seg på tavla med sin egen konto eller klassekonto og bruke skjermene uten oppkobling.

SMART-skjermene har uendelige mange didaktiske muligheter: Film fra YouTube, Netflix eller filmressurser fra forlagene kan vises direkte med et enkelt tastetrykk. Andre læringsressurser og elektroniske lærebøker kan selvfølgelig også vises på skjermen. Presentasjoner og dokumenter fra lærerens eller elevenes disk kan enkelt hentes frem og presenteres i klassen. Og ikke minst alle mulighetene som finnes innenfor Lumio (tidligere SLSO) til opplegg i timene.

Skjermen kan selvfølgelig svitsjes rundt til vanlig tavle som kan skrives på med en digital tusj. Og så finnes det muligheter til å kombinere visninger av ferdige dokumenter med bruk av penner for å rette fokus på deler av teksten.

Skjermene har også ferdige apper som gir rike muligheter til å legge til rette for en moderne undervisning.

Samfundet.jpg

Hvordan brukes den med elevene?

Alle klassene har en skjerm foran i klasserommet. Den brukes mest av lærerne i plenumssamlinger, men også elevene bruker den når de skal ha presentasjoner i klassen eller skal vise sine løsninger av oppgaver.

I tillegg prøver vi ut flere skjermer som elevene disponerer i forbindelse med gruppearbeid. Vi har utviklet et skjema der elevene og læreren kan vurdere hvilket nivå samarbeidet fungerer på. For å oppnå ett av de fire høyeste nivåene av totalt 7, må SMART-skjermen aktivt tas i bruk i gruppearbeidet.


Hvilke pedagogiske fordeler gir den interaktive skjermen/programvaren?
Lyd, bilde, interaktivitet, speiling av egen digital devicer og oppkobling mot Internett gir store pedagogiske fordeler. I tillegg er det store muligheter for variasjon i undervisningen ved å ta i bruk Lumio: spill, elevrespons, individuelle oppgaver / gruppeoppgaver og samhandlingen mellom SMART-skjermen og elevenes Chromebook styrt av læreren.

Hvilke verktøy engasjerer elevene?
Del budskapet, Monsterquiz, spillshow o.l. spill i Lumio skaper stort engasjement i klassen.

Legræid skole

Hva sier lærerne om løsningen?

Dei brukar tavla via pc, minnepinne og SLSO. Korleis dei brukar tavla, er litt avhengig timens innhald og kor lenge dei skal vera i klasserommet.

Dersom ein nyttar same tavle heile dagen, loggar ein seg på tavla. Tilbakemeldingar frå timelærarar og lærarar hos yngre elevar er at det tek for mykje tid å logge seg på, der av vel dei å bruke pc i staden. Funksjonar i tavla som oftast vert brukt er; tavla, klokke, skrive (gjerne fleire i lag).

Ein del lærarar brukar og Smart Notebook og Smart Lab med t.d «del budskapet». Andre brukar ressursane gjennom SLSO. Dei lagar opplegg (på heimekontor) som dei hentar fram på tavla. Dei deler filar med elevane og brukar Monsterquiz som oppsummering av veka.

Hvordan fungerer løsningen som et didaktisk verktøy?

Verktøyet fungerer godt i høve dei ressursane vi vel å bruke. Nettlesar vart og betre etter oppdatering, og Firefox fungerer godt. For dei som brukar pc, er det supert at tavla har pauseknapp slik at kan lærar kan finne fram nytt opplegg utan at elevane ser det han/ho gjer.


Hvordan brukes den med elevene?Elevane får bruke tavla til å skrive på, som tavle og svare i digitale bøker. Dei har brukar «del budskapet» til førkunnskap, har monsterquize, ser felles undervisningsfilm eller anna gjennomgang. Elevar får lekser i SLSO t.d tokolonne. Deling av skjerm er noko som fungerer godt i klassar med eldre elevar.

Legreaid-skole.jpeg

Hvilke pedagogiske fordeler gir den interaktive skjermen/programvaren?

- Variasjon
- Fleksibilitet
- Differensiering
- Felles fokus
- Framsyning av elevarbeid, dele løysingar.
- Gjenbruk av undervisningsopplegg.
- Hvilke verktøy engasjerer elevene?

Alle smartlab aktivitetar engasjerer elevar. Det at det er i fellesskap eller delt ut på eigen enhet.

Kviteseid skule

Kviteseid - SMART.jpg

Hva sier lærerne om løsningen?

På klassestega 1.- 10. klasse har vi smartboard i alle klasserom. Vi nyttar dei kvar time, både for å vise dagens undervisningsopplegg, quiz, film, nettsøk og som meir tradisjonell tavle, t.d i matematikk. I fag som engelsk og norsk har vi brukt SMART Learning Suite sine ressursar med ulike elevaktivitetar. Vi koblar elevane sine læringsbrett til smarttavla.  

Fjell skole

In Use - SMART Board 6000 series - Teacher & Students - San Francisco 5.jpg

Fjell skole ble bygget ny i 2020, og lærerne ønsket en digital tavleløsning som var kunne møte dagens, men også morgendagens krav til å kunne gi lærerne den digital støtte som er nødvendig for en skole i 2020.

Fjell skole ønsker å være i forkant i den digitale pedagogikken, men ønsket en løsning som innebar fleksible og driftssikre løsninger. Innholdsproduktene måtte være av god kvalitet, og støtte oppunder den pedagogiske didaktikken som var ønsket.  

Det var viktig for Fjell skole at brukergruppene fikk et mandat for å kunne forestå den faglige vurderingen i valg av løsning. Det ble derfor opprett en gruppe av lærere som skulle komme med en anbefaling på løsningen. I vurderingen ble det også vektlagt at løsningen måtte ha enkle tilkoblinger og et funksjonelt brukergrensesnitt.

Hva sier lærerne om løsningen?

Fjell skole fikk mulighet til å komme på besøk hos Interactive for å se og teste ulike løsninger. Der fikk vi gode råd og gjennomgang. De var spesielt opptatt av brukervennlighet, noe som samsvarte med våre ønsker. Videre fikk vi mulighet til å teste skjermen på skolen i en lengre periode og i undervisningssammenheng. Det gjorde oss enda tryggere på valget, og gjorde at flere lærere, ledelsen osv., fikk mulighet til prøve skjermen før vi bestemte oss. Interactive kom også på kurs underveis i testperioden, slik at vi ble kjent med flere verktøy som SMART-skjermen har.

Hvilke verktøy engasjerer elevene?

I SMART Learning Suite kan man lage kreative og morsomme undervisningsopplegg som aktiviserer elevene. Der kan man legge opp til variert undervisning med individuelle oppgaver og i grupper. Du kan bruke spillbaserte oppgaver og quiz. Dette opplever elevene som motiverende og gøy. Ellers har skjermen gode funksjoner i «tavlen», hvor man lett kan søke opp bilder til temaet du har om, lage tankekart osv. og bruke matematiske redskaper som linjal og gradskive.

Granvin skole

Granvin barne- og ungdomsskule er ein skule med ca. 90 elevar og 15 lærarar. Skulen har hatt ei målretta digital satsing sidan 2013. 1.-5.klasse har kvar sin Ipad, og resten av skulen har kvar sin PC, i tillegg har kvart klasserom ein interaktiv skjerm. Me prøver ut nye digitale «dingsar», og no er det programmering av Tello droner, Microbit og 3D printing som er det aktuelle.  

Granvin barne- og ungdomsskule fekk levert 5 stk. Smarte MX tavler, i januar 2019. Desse interaktive tavlene erstatta eldre Smart tavler med projektor. Eit stort steg framover å kunne sjå heile skjermen klart og tydeleg, utan justering av projektor og kalibrering av tavle.


Hvordan brukes løsningen med elevene?

Skulen har sidan 2011 brukt Smarte tavler frå 1.-7. klasse, og lærarane har brukt Smart Note programvara i den daglege undervisninga. Oppgraderinga i 2019 med nye Smart MX tavler har gitt oss ein ny kvardag med nye moglegheiter. Interaktive tavler i lag med Smart Learning Suite Online, gir oss fleire digitale moglegheiter i klasserommet. Me kan engasjere elevane på nye og meir motiverande måtar. MX-tavlene har alt læraren treng for å gi elevane god og variert digital undervisning.  

På planleggingsdagen i august 2019 var heile personalet på studietur til Oslo, der me hadde ein inspirasjonsdag hjå Interactive Norway. Der fekk me presentert og prøvd ut nye måtar å bruke Smart MX tavlene på. Dette gav oss innsikt og kunnskap til meir utprøving i klasserommet.

Granvin - SMART.jpg

Hvilke pedagogiske fordeler gir den interaktive skjermen/programvaren?

Både tavlene og Smart Learning Suite utviklar seg heile tida. Dette gjer at ein stadig får nye moglegheiter, i tillegg til at program/tavle blir enklare i bruk. Me trur me har gjort det rette valet for ein meir tilrettelagt digital kvardag for lærarar og elevar.

Sogndal kommune

Sogndal skoler - SMART.jpg

Hva sier lærerne om løsningen?

I Sogndal Kommune har me valgt å standardisere smarte tavler i klasseromma våre til SmartBoard. Slik kan me køyre felles kompetanseheving med dei tilsette, og dei kan enklare dele idear og opplegg med kvarandre. Me er opptekne av at elevane våre skal møte det same læringstilbodet uavhengig av kva skule dei går på i kommunen. For dei tilsette på IT er det også mykje enklare å inneha rett kompetanse og kunne yte god support på ei standardisert løysing, og det er ein stor fordel at ein har ein fast kontaktperson hjå leverandøren som kan svare på alle spørsmål. Me opplever at SmartBoard og Smart Notebook er særs gode og populære læringsverktøy i Sogndalsskulen.

Hvordan brukes løsningen med elevene?

Lærar, Sagatun Skule:«Eg brukar programvaren Notebook mykje! No i haust hadde vi for eksempel eit prosjekt om tannhelse. Elevane vart delt inn på tvers av klassane 1.-4. – altså aldersblanda grupper og gjekk rundt på ulike stasjonar. På min stasjon jobba vi med tannfelling, matematikk og statistikk. Eg laga ei Notebookfil der eg hadde lagt inn ein mal til søylediagram. På sida var det lagt inn forslag til 4 kvadrat i ulik farge som var «uendeleg klona». Desse kunne elevane velje frå når dei skulle illustrere kor mange tenner dei hadde mista. Vi laga også eit liknande på ark som heng på veggen. Elevane fyller stadig inn i nye ruter når dei mistar tenner. Slik fekk me konkretisert diagrammet og variert øvinga – då hugsar elevane enno betre.  

Lærar, Leikanger Ungdomsskule:«Eg bruker ofte Smartboard i faga mine; KRLE, samfunnsfag og norsk. Den er så fin til å gjennomgå fagstoff på, til å lage fine presentasjonar, og til å lage spørsmål- og svaroppgåver.  Den er også super å bruke til å lime inn lenkjer frå internett, slik at eg kjem rett inn på sidene med eit klikk. Då lèt eg også elevane komme opp og klikke på bilete eller omgrep osv. Enkelt å bruke, med mange gode funksjonar. Ein kan òg dele opplegg med andre lærarar, det er jo ein stor fordel.» 


Lærar, Kvåle Skule: «Eg brukar både Smartboard og Smart Notebook kvar dag, og tykkjer Notebook er eit veldig enkelt program for å lage PowerPoint-aktige slides, men der ein har litt større fridom enn i PP til å gjera det litt som ein vil. Eg føler i alle fall at eg klarar å lage engasjerande forelesingar på ein anna måte enn ved vanleg tavleundervisning!»

Rømskog skole

Hva sier lærerne om løsningen?

Rømskog skole er en fådelt barneskole med 57 elever pr. oktober 2020. I 2016 bestilte vi 5 stk interaktive SMART 6065 på mobilt stativ med hev/senke-funksjon, vi supplerte med ytterligere 1 tavle året etter. Flatskjermen har overlegen bildekvalitet i forhold de digitale tavlene vi hadde tidligere, det blir ingen skygger på tavle/skjerm og den er helt støyfri. Trillestativ ble valgt slik at den kan flyttes rundt i klasserommet ved behov. Prismessig var skjermene noe dyrere enn de vi hadde tidligere, samtidig har 4 ½ års drift så langt vist at det var en god investering. Alle skjermene er i daglig bruk i undervisningen, de er enkle i bruk og er like hele og uten riper.

Hvordan brukes løsningen med elevene?

Vi benytter ulike lære- og tavleressurser tilknyttet læreverk og plattformer. Her brukes tekst, lyd og det å skrive i læreverket. SMART Board kan brukes som en tavle for å skrive, vise og formidle. Da er sveipe ressursen flott; du kan gå tilbake på det som er skrevet eller hente frem nye blanke sider. 

Rømskog 1 - SMART.JPG

Vi kan vise hvordan man skal finne frem på nettet i forbindelse med oppgaver som skal gjøres eller opplæringer i funksjoner på iPad/apper. Skjermen kan brukes for å se på NRK skole, YouTube, kart, vise bilder etc. Den kan også brukes i forbindelse med presentasjoner som elevene har lagd og lærerpresentasjoner som en del av undervisningen. 

Opphaug skole

Opphaug - SMART.jpg

Hva sier lærerne om løsningen?

Her på Opphaug skole har vi hatt interaktive tavler fra SMART i mange år. For 2 år siden fikk vi nye tavler med innebygd IQ på hvert klasserom. Dette ga mange flere muligheter både for lærerne og i samhandling med elevene. Det å slippe påkobling av egen pc, og ha nettleser innebygd i tavlene, er fleksibelt og effektivt i klasserommet.

Hvilke verktøy engasjerer elevene?

Det verktøyet vi liker absolutt best er Smart Learning Suite Online, både det som er innebygd i tavleverktøyet på selve tavla med "Shout out" og de mulighetene som ligger der, men også det alternativet som er i nettleser. Der kan man bygge opp ulike undervisningsopplegg med muligheter til mange aktiviteter som skaper elevaktivitet. Elevene kobler seg opp på leksjoner gjennom sin ipad eller pc. Slik kan vi jobbe både på tavla i fellesskap og elevene kan jobbe på sin egen enhet. Dette skaper variasjon og motivasjon.

Damsgård skole

Hva sier lærerne om løsningen?

Hos oss er SMART skjermene og SMART programvarene SMART Notebook og Smart Learning Suite Online (SLSO) en viktig del av den fleksible læringen. Både på småtrinnet og mellomtrinnet.   Skjermene er en viktig del når vi jobber i SLSO. Da kan elevene enten komme fram og vise sitt bidrag eller vi åpner deres bidrag på skjermen og de forteller hvordan de har tenkt.

SMART skjermene brukes også som et visuelt og auditivt verktøy. Dette øker forståelsen av innholdet i fagstoff og bidrar til et felles fokus i klassen. SMART har også et velfungerende system som ivaretar brukerne. De lytter til brukerne og er i stadig utvikling. Interactive tilbyr også gode kurs til SMART-brukere, og er alltid behjelpelige dersom vi lurer på noe eller trenger bistand.

Hvordan fungerer løsningen som et didaktisk verktøy?

Det å ha digitale skjermer i alle rom, også på spesialrommene, gir en utvidet bruk av elevenes enheter. Vi har en unik mulighet til å variere læringsarbeidet. Ved å bruke SLSO, kan vi veksle mellom formidling og elevaktivitet i en økt.

Hvordan brukes løsningen med elevene?

Vi lar elevene bruke skjermene aktivt ved stasjonsarbeid, arbeid i mindre grupper og ved at de kommer fram og løser og presenterer oppgaver.

Damsgård 1 - SMART.jpg

Hvilke pedagogiske fordeler gir den interaktive skjermen/programvaren?

Inni SLSO finnes det utallige muligheter. Du som lærer kan lage spillbaserte aktiviteter, du kan dele ut arbeidsark som enten kan jobbes med individuelt, i mindre grupper eller alle i et samarbeidsdokument. Der ligger maler til aktivering av forkunnskaper, til spørsmål og refleksjon, grafiske arrangører og ulike halvkonkreter. Du kan lage arbeidsfiler som elevene kan jobbe med, både på skolen og hjemme. Skjermene brukes da til gjennomgang og presentasjon av oppgavene. I SLSO er det også veldig lett å gjennomføre formative vurderinger. Dette gir oss lærere en unik mulighet til å følge elevenes læringsutbytte og justere vår egen praksis utfra resultatene vi får.

Hvilke verktøy engasjerer elevene?

Ved oppstart av tema eller underveis/avslutning av et tema brukes «Del budskapet» mye hos oss – da er skjermene et «must»- elevene ser da hva andre har svart og kan få litt tips dersom de står fast og vi kan fremheve ett og ett bidrag og elevene får fortalt mer. Dette er engasjerende og motiverende for elevene – de tar aktivt del i sin egen læring.